Privacybeleid

1.- Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is HOTEL TREATS ESPAÑA S.L. (hierna te noemen "HOTEL TREATS"), met fiscaal identificatienummer B44863231, en statutair gevestigd te Son Rullan 43, Calle A, 07009, Palma de Mallorca, Spanje.

Dit privacybeleid regelt de toegang tot en het gebruik van de website (hierna de "website" genoemd) die HOTEL TREATS beschikbaar stelt aan internetgebruikers (hierna de "gebruikers" genoemd) die geïnteresseerd zijn in de producten of diensten die HOTEL TREATS op de website aanbiedt (hierna de "diensten" genoemd).

E-mailadres voor contact: info@hoteltreats.com

2.- Aanbevelingen

Lees de volgende aanbevelingen aandachtig door en volg ze op:

Zorg ervoor dat uw computer is uitgerust met goed bijgewerkte antivirussoftware tegen kwaadaardige software en spywaretoepassingen die uw internetbrowsing en de informatie op uw computer in gevaar kunnen brengen.

Lees en bekijk dit Privacybeleid en alle juridische teksten die HOTEL TREATS op de Website beschikbaar stelt.

3.- Informatie over de gegevens die HOTEL TREATS verzamelt via de Website

Voor het correct functioneren van de Website en de Diensten heeft HOTEL TREATS toegang tot de volgende gegevens die, indien van toepassing, door de Gebruiker worden verstrekt[SF1] :

(i) Identificatiegegevens: naam, achterna(a)m(en), fiscaal identificatienummer, identiteitskaart of paspoort,

(ii) Contactgegevens: telefoonnummer, e-mail, postadres, woonplaats, provincie.

(iii) Bankgegevens: creditcardnummer.

(iv) Professionele gegevens: functie, werkervaring, academische gegevens,

Met betrekking tot de aankoop van vouchers, kaarten en/of ervaringen die bedoeld zijn om cadeau te geven aan een derde partij, worden de gegevens van de derde begunstigde verwerkt in overeenstemming met de persoonsgegevens die door de koper zijn verstrekt. In dit verband is het de verantwoordelijkheid van de koper om de toestemming van de begunstigde van de waardebonnen, kaarten en/of ervaringen te verkrijgen voor de verwerking van zijn gegevens. HOTEL TREATS verwerkt de door deze derde verstrekte gegevens alleen om de door de koper aangegane overeenkomst uit te voeren.

4.- Waarom heeft HOTEL TREATS het recht om uw gegevens te verwerken?

HOTEL TREATS verzamelt en verwerkt de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het betreffende doel.

De basis waarop HOTEL TREATS het recht heeft om de gegevens van de gebruikers via deze website te verwerken, is de toestemming van de gebruikers voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens, evenals de uitvoering van het contract waarbij de gebruiker en HOTEL TREATS partij zijn.

In dit verband verwerkt HOTEL TREATS de persoonsgegevens van de gebruikers voor het verwerken en beantwoorden van verzoeken, aanvragen, incidenten of vragen van de gebruiker met betrekking tot de diensten van HOTEL TREATS, evenals in het geval van het verkrijgen van de diensten die voor dit doel via de website worden aangeboden.

Door dit privacybeleid te accepteren en de bijbehorende vakjes aan te vinken, stemt de gebruiker in met deze verwerking.

HOTEL TREATS neemt de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens zeer serieus. Daarom worden jouw persoonlijke gegevens veilig bewaard en met de grootst mogelijke zorg behandeld in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "Europese Verordening Gegevensbescherming" of GDPR genoemd).

Met betrekking tot dit punt kan de Gebruiker zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: info@hoteltreats.com en/of per post naar het adres Son Rullan 43, Calle A, 07009, Palma de Mallorca, Spanje.

5.- Wat zijn de doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Je persoonlijke gegevens die door HOTEL TREATS zijn verzameld, kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt, afhankelijk van de toestemming die je op het bijbehorende inschrijfformulier hebt gegeven:

(i) Het aangaan en leveren van de Diensten die via de Website worden aangeboden.

(ii) Het beheren, verwerken en beantwoorden van verzoeken, aanvragen, incidenten of vragen van de Gebruiker.

(iii) Om per telefoon, e-mail, sms of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen commerciële mededelingen of informatie van HOTEL TREATS te ontvangen over promoties, producten of diensten.

(iv) Om hun sollicitatie, deelname aan selectieprocessen en, indien van toepassing, werving te beheren.

6.- Juistheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens

De Gebruiker garandeert de juistheid van de verstrekte persoonlijke gegevens. Ook moet hij, in het geval van een cadeaubon voor een derde, toestemming hebben van de eigenaar van de cadeaubon en zich ertoe verbinden HOTEL TREATS op de hoogte te stellen van elke wijziging van de cadeaubon. De gebruiker is in elk geval verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens en HOTEL TREATS behoudt zich het recht voor om een gebruiker die zonder zijn toestemming onjuiste gegevens of gegevens van derden heeft verstrekt, uit te sluiten van de diensten, onverminderd andere acties die van toepassing kunnen zijn op grond van de wet.

De gebruiker wordt aangeraden zijn gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen door gebruik te maken van geschikte beveiligingsmiddelen. HOTEL TREATS is niet aansprakelijk voor diefstal, onrechtmatige wijziging of verlies van gegevens als gevolg van een gebrek aan zorgvuldigheid van de gebruiker met betrekking tot zijn gegevens.

Elke wijziging, fout of bijwerking van de gegevens moet worden gemeld aan HOTEL TREATS via de communicatiemiddelen die zijn voorzien in dit privacybeleid.

HOTEL TREATS verklaart dat de persoonlijke gegevens die van de gebruikers worden gevraagd strikt noodzakelijk zijn.

7.- Bewaren van gegevens

De bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens van de gebruikers is zeer belangrijk voor HOTEL TREATS. Daarom stelt HOTEL TREATS alles in het werk om te voorkomen dat de gegevens van de gebruiker ongepast worden gebruikt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens van de gebruiker, evenals externe aanbieders van ervaringen of producten die door de gebruiker zijn gecontracteerd voor het leveren van de service.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden bewaard voor de duur van het doel waarvoor ze zijn verzameld of zolang de Gebruiker zijn toestemming niet heeft ingetrokken, geen van de rechten heeft uitgeoefend die hem volgens de geldende wetgeving toekomen en niet heeft verzocht om verwijdering van bepaalde persoonlijke gegevens.

Vervolgens kan HOTEL TREATS, indien nodig, de afgeschermde gegevens bewaren gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen om te voldoen aan haar eigen wettelijke verplichtingen.

8.- Rechten van de gebruiker

Gebruikers hebben het recht om:

(i) Toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens;

(ii) De rectificatie van onjuiste gegevens aan te vragen;

(iii) De verwijdering van hun gegevens aan te vragen;

(iv) te verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens; (v) zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens;

(v) bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens; (vi) verzoeken om overdraagbaarheid van hun gegevens;

(vi) de overdraagbaarheid van hun gegevens aanvragen.

(vii) Gebruikers hebben ook het recht om niet te worden onderworpen aan besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde gegevensverwerking.

De Gebruiker kan al deze rechten uitoefenen, onder vermelding van de reden van zijn/haar verzoek, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@hoteltreats.com.

De gebruiker kan zijn verzoek ook per post sturen naar het volgende postadres: Calle Son Rullan 43, Calle A, 07009, Palma de Mallorca, Spanje.

De communicatie gericht aan HOTEL TREATS moet de volgende informatie bevatten:

Naam en achternaam van de gebruiker;

Verzoek waarin het verzoek wordt gedaan.

Zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief rechtsmiddel of gerechtelijke actie, heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij/zij zijn/haar gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk heeft, in het geval hij/zij van mening is dat de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens niet in overeenstemming is met de regelgeving, evenals in het geval dat de uitoefening van zijn/haar rechten niet wordt bevredigd. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend zal de klager informeren over het verloop en het resultaat van de klacht.

9.- Doorgifte en/of overdracht aan derden

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat zijn persoonlijke gegevens alleen worden overgedragen of toegewezen aan dochterondernemingen van HOTEL TREATS die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden en ook kunnen worden overgedragen of toegewezen aan externe bedrijven of entiteiten die nodig zijn voor het contracteren van de diensten of, indien van toepassing, het uitvoeren van de diensten die de gebruiker bij HOTEL TREATS heeft besteld. De gegevens van de gebruiker mogen door HOTEL TREATS alleen worden gebruikt voor doeleinden die nodig zijn om te voldoen aan de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in punt 5 van dit privacybeleid.

10.- Vragen

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: info@hoteltreats.com

Als u van mening bent dat uw rechten niet naar behoren zijn gewaarborgd, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming, waarvan de contactgegevens zijn: telefoon 900 293 183; postadres C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid; elektronisch kantoor https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ en verzoek www.agpd.es.

11.- Aanvaarding en toestemming

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en accepteert en stemt in met de verwerking van deze gegevens door HOTEL TREATS, op de manier en voor de doeleinden zoals aangegeven in dit privacybeleid.