Gebruiksvoorwaarden

1.- Achtergrondinformatie

Deze algemene voorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de website (hierna de "website") van Hotel Treats Ltd, een vennootschap opgericht in Engeland en Wales met registratienummer 10740788 en statutaire zetel te 36-38 Cornhill, Londen, Londen, EC3V 3NG, zijnde de moedermaatschappij van HOTEL TREATS ESPAÑA, S.L., (hierna: "HOTEL TREATS") met N.I.F. B-44863231, en statutaire zetel te Son Rullan 43, Calle A, 07009, Palma de Mallorca, Spanje, ingeschreven in het handelsregister van Palma de Mallorca, Volume 2998, Folio 131, Page 96497, Section, 1st Inscription.

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt de term Consument/Gebruiker opgevat als elke persoon die, buiten zijn of haar commerciële activiteit, bedrijf, handel of beroep, toegang heeft tot de Website met de intentie om de producten of diensten aan te schaffen die via de Website op de markt worden gebracht (hierna de "Gebruiker").

Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met het volgende e-mailadres: info@hoteltreats.com of via het volgende telefoonnummer +34 871 51 00 40 (tussen 9:00 en 19:00 uur CEST).

2.- Aanvaarding van algemene voorwaarden

Voor de aankoop van producten of diensten die via de website worden aangeboden, moeten deze algemene voorwaarden worden geaccepteerd, evenals de verschillende wijzigingen en/of aanvullende juridische teksten die HOTEL TREATS in de toekomst kan toevoegen.

Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, verplicht de gebruiker zich om te allen tijde te handelen in overeenstemming met de bepalingen in de clausules van deze juridische tekst, waarin de rechten en plichten van HOTEL TREATS en de gebruiker worden gedefinieerd met betrekking tot de contractuele relatie die voortvloeit uit het gebruik van de diensten die toegankelijk zijn via de Website. Dit zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Website (onverminderd het feit dat er voor bepaalde producten of diensten specifieke voorwaarden kunnen gelden) en deze vervangen alle andere voorwaarden.

Door deze Voorwaarden te accepteren, verklaart de Gebruiker dat hij/zij ouder is dan 18 jaar en de wettelijke bevoegdheid heeft om een contract aan te gaan en de producten of diensten te verwerven die op de Website worden aangeboden.

3.- Doel

Deze website is ontwikkeld door HOTEL TREATS met als doel gebruikers de mogelijkheid te bieden vouchers aan te schaffen, voor persoonlijk gebruik of als cadeau, om deze in te wisselen bij de hotels en etablissementen waarmee HOTEL TREATS samenwerkt (hierna te noemen de "Dienstverlener"), en te genieten van de specifieke ervaringen die de gebruiker aanbiedt (hierna te noemen de "Vouchers" of de "Voucher"), waarbij HOTEL TREATS slechts als tussenpersoon fungeert tussen de gebruiker en de dienstverlener, als contactpersoon tussen beide partijen en als verstrekker van de benodigde Vouchers.

4.- Soorten Vouchers

De Obligaties die via de Website worden aangeboden, kunnen van twee (2) types zijn:

(i) Voucher voor éénmalig gebruik: De vouchers waarvan op het moment van uitgifte de plaats en datum van de levering van de dienst of het genot van de ervaring door de Gebruiker bekend is.

Dit type Voucher wordt meestal geassocieerd met de aankoop van Vouchers voor directe boekingen, waarbij de Gebruiker te allen tijde weet op welke plaats en datum hij van de ervaring wil genieten en dus met welke Dienstverlener hij contact moet opnemen om dit te doen.

Let op: alle vouchers die je koopt bij de volgende hotels zijn vouchers voor éénmalig gebruik en kunnen niet worden ingewisseld voor ervaringen bij andere hotels:

  • Hotel Marbella Club
  • Castillo Hotel Son Vida, een luxueus Collection Hotel, Mallorca
  • Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel
  • The St. Regis Mardavall Mallorca Resort

(ii) Multifunctionele tegoedbonnen: Vouchers waarvan op het moment van uitgifte de plaats van dienstverlening of de plaats waar de Gebruiker van de ervaring wil genieten nog moet worden bevestigd.

Dit type voucher wordt meestal geassocieerd met de aankoop van vouchers met een open datum, zowel voor persoonlijk gebruik als voor een cadeau, waarbij de gebruiker of de begunstigde van de voucher (hierna te noemen de "begunstigde") de mogelijkheid heeft om de voucher in te wisselen voor een ervaring of dienst die wordt gepubliceerd op de HOTEL TREATS website en wordt aangeboden door een dienstverlener waarmee HOTEL TREATS samenwerkt.

Elke uitgegeven voucher geeft het type voucher weer waarmee deze overeenkomt.

5.- Werking van de Website en verkrijging van de Vouchers

Om de gebruikers in staat te stellen gebruik te maken van de vouchers die HOTEL TREATS aanbiedt via de Website, dienen zij rekening te houden met het volgende:

5.1. Gebruikersaccount

Gebruikers kunnen de via de Website aangeboden Vouchers aanschaffen zonder zich te registreren of een gebruikersprofiel aan te maken. HOTEL TREATS biedt haar gebruikers echter de mogelijkheid om zich te registreren en een gebruikersaccount aan te maken, zoals hieronder beschreven:

- Registratie van de gebruiker

Om zich te registreren, moeten Gebruikers hun e-mailadres opgeven via het registratieformulier dat hiervoor op de Website is te vinden. Daarnaast moeten Gebruikers een wachtwoord kiezen om het registratieproces te voltooien.

Zodra het registratieproces is voltooid, zijn Gebruikers verantwoordelijk voor het juiste beheer en de vertrouwelijkheid van de Gebruikersnaam en/of wachtwoorden die toegang geven tot hun account, en verbinden zij zich ertoe deze niet tijdelijk of permanent aan derden af te staan, noch derden toegang te geven tot deze gegevens.

Uit hoofde van het bovenstaande dient de gebruiker HOTEL TREATS onmiddellijk via e-mail op info@hoteltreats.com op de hoogte te stellen van elk oneigenlijk gebruik van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord door omstandigheden zoals diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang daartoe, zodat deze onmiddellijk kunnen worden geannuleerd.

- Gebruikersaccount

Zodra de Gebruiker een account heeft aangemaakt om toegang te krijgen tot de Website, krijgt hij/zij toegang tot een profiel waar hij/zij zijn/haar persoonlijke gegevens kan invullen, waaronder betalings- of factureringsgegevens en een postadres.

De Gebruiker garandeert dat zijn/haar gegevens correct, actueel en waarheidsgetrouw zijn. Bovendien kunt u uw account op de Website te allen tijde annuleren door de instructies op de Website te volgen.

5.2. Procedure voor het kopen van tegoedbonnen en het verwerken van bestellingen

Gebruikers kunnen de via de Website aangeboden Vouchers kopen zonder zich te registreren of een gebruikersprofiel aan te maken. Om de aankoop te verwerken, is het voldoende om het formulier in te vullen dat hiervoor wordt weergegeven, waarin de benodigde gegevens worden gevraagd voor de identificatie van de Gebruiker, de uitgifte van de bijbehorende factuur, de levering en betaling van de benodigde Diensten, evenals de mogelijkheid om te selecteren of de Voucher voor persoonlijk gebruik of als cadeau wordt gegeven.

Als de door de gebruiker gekochte tegoedbon voor persoonlijk gebruik is, zijn er twee varianten:

(i) De gebruiker kan een voucher kopen met een open gebruiksdatum, wanneer hij/zij niet precies weet op welke datum hij/zij van de ervaring wil genieten. De geldigheidsduur van de voucher kan variëren, dus de geldigheidsduur is de periode die is aangegeven op de voucher zelf en in het aankoopproces. In dit geval, en voordat hij/zij de voucher gebruikt en ervan geniet, moet de gebruiker contact opnemen met de desbetreffende dienstverlener om de beschikbaarheid van de data waarop hij/zij van de geselecteerde ervaring kan genieten te bevestigen.

De gebruiker heeft een periode van veertien (14) dagen om een terugbetaling van de tegoedbon voor persoonlijk gebruik met een open datum aan te vragen als de tegoedbon niet is gebruikt tijdens deze periode.

(ii) De gebruiker koopt of reserveert "direct" een van de tegoedbonnen die op de HOTEL TREATS website worden aangeboden, omdat hij de exacte datum weet waarop hij van de ervaring wil genieten. De gebruiker kan de datum waarop hij/zij van de voucher gebruik wil maken echter wijzigen, mits hij/zij dit 48 uur voor de oorspronkelijk gekozen datum van gebruik meldt en de dienstverlener hiervan op de hoogte stelt.

In het geval dat de door de gebruiker gekochte tegoedbon een cadeau is met een open datum, heeft deze de geldigheidsduur die is aangegeven op het moment van aankoop en op de tegoedbon zelf voor het gebruik ervan, gerekend vanaf de datum van aankoop van de tegoedbon. Op alle vouchers die door HOTEL TREATS op de markt worden gebracht, staat echter de geldigheidsduur vermeld, zowel op de HOTEL TREATS website als op de voucher zelf zodra de gebruiker deze heeft ontvangen, en het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geldigheidsduur van de gekochte voucher te controleren.

De ontvanger van de cadeaubon kan de ervaring die op de cadeaubon staat gebruiken of inwisselen voor een andere ervaring die voor hetzelfde bedrag wordt aangeboden op de HOTEL TREATS website. Als de gekozen nieuwe belevenis een lager bedrag heeft dan de oorspronkelijke belevenis, mag de Begunstigde het resterende bedrag houden voor toekomstige aankopen op de Website. In het geval dat de Begunstigde een andere ervaring kiest met een hoger bedrag, kan de Begunstigde het verschil betalen.

Zodra de voucher is gekocht, voor persoonlijk gebruik of als cadeau, en zo snel mogelijk, stuurt HOTEL TREATS een ontvangstbewijs voor de gekochte voucher via de door de Gebruiker/Koper geselecteerde contactmethode, die kan worden ingewisseld voor de gekozen ervaring. In het geval van cadeaucheques stelt HOTEL TREATS deze beschikbaar aan de gebruiker/koper, die deze informatie kan doorsturen naar de begunstigde of, indien van toepassing, het e-mailadres van de begunstigde kan doorgeven aan HOTEL TREATS voor directe verzending.

HOTEL TREATS informeert de gebruiker dat de aanbiedingen die via de website kunnen worden weergegeven, geldig zijn gedurende de periode die op het platform zelf wordt aangegeven. Er worden dus geen bestellingen verwerkt op basis van een aanbieding op een latere datum dan de datum die is aangegeven voor de voltooiing ervan op de website.

HOTEL TREATS heeft een dienst voor klantenservice waartoe de gebruiker toegang heeft door twijfel, vragen of verzoeken met betrekking tot de gekochte voucher te sturen naar het volgende e-mailadres: info@hoteltreats.com of via het volgende telefoonnummer +34 871 51 00 40 (tussen 9:00 - 19:00 CEST).

6.- Geldigheid van de tegoedbonnen

De Gebruiker kent en accepteert te allen tijde de geldigheid van de gekochte tegoedbon, deze informatie is beschikbaar op de pagina van het specifieke product of de tegoedbon, en is ook gemakkelijk te vinden op de tegoedbon zelf zodra deze per e-mail is ontvangen.

Zodra de geldigheidsdatum van de tegoedbon is verstreken, kan deze niet meer worden ingewisseld voor de geselecteerde ervaring of een andere ervaring die via de HOTEL TREATS website wordt aangeboden. In dat geval behoudt HOTEL TREATS 100% van het door de gebruiker betaalde bedrag.

7.- Gedrag van de gebruiker op de website

De gebruiker verbindt zich ertoe om op een wettige, zorgvuldige, eerlijke en correcte manier gebruik te maken van alle informatie of inhoud die via de website toegankelijk is, en dit alles volgens de principes van goed vertrouwen en met inachtneming van de geldende wetgeving en deze Algemene Voorwaarden.

In het bijzonder, maar zonder beperking, zullen elke gebruiker die de Website bezoekt, evenals Gebruikers niet:

i.         Gegevens verstrekken die niet waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en/of actueel zijn, noch de Website bezoeken met gebruikmaking van de naam of identificatiegegevens van een andere gebruiker of zich voordoen als een persoon of identiteit.

ii.         De Website gebruiken voor frauduleuze doeleinden of in verband met strafbare feiten of onwettige activiteiten van welke aard dan ook.

iii.         Kwaadwillig of opzettelijk schade veroorzaken die de Website kan ondermijnen of wijzigen, of computervirussen introduceren of verspreiden die ongeoorloofde wijzigingen aan de inhoud of systemen van de Website kunnen veroorzaken. De gebruiker mag de kwetsbaarheid van een HOTEL TREATS systeem of netwerk niet scannen of testen, geen veiligheids- of authenticatiemaatregelen doorbreken en niet proberen om de software die HOTEL TREATS gebruikt om de Vouchers of diensten via de Website aan te bieden te decoderen of te demonteren.

iv.         Het promoten of aanmoedigen van derden om een van de bovenstaande praktijken uit te voeren of eraan bij te dragen.

HOTEL TREATS heeft het recht om elk van de bovengenoemde gedragingen te onderzoeken en te rapporteren in overeenstemming met de wet, evenals om samen te werken met de autoriteiten in het onderzoek naar dergelijke acties.

HOTEL TREATS behoudt zich tevens het recht voor om de account van de gebruiker op te schorten of te annuleren of de toegang tot een deel van of de hele website te beperken. De gebruiker verbindt zich ertoe om geen enkele maatregel die de toegang tot de website beperkt te omzeilen of proberen te omzeilen.

  1. Beschikbaarheid van tegoedbonnen of ervaringen

Alle vouchers op de Website zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. HOTEL TREATS werkt de website voortdurend en automatisch bij om een zo groot mogelijke overeenstemming en nauwkeurigheid te garanderen tussen de daadwerkelijke beschikbaarheid en de informatie die hierover beschikbaar is op de website. HOTEL TREATS kan echter in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele non-respons, aangezien HOTEL TREATS niet de aanbieder van de gewenste dienst is, zijnde de dienstverlener.

Het wordt aanbevolen om reserveringen of aankopen van Vouchers ten minste twee (2) weken voor de gewenste datum te maken. Als de Gebruiker of Begunstigde zijn ervaring wil reserveren voor dagen met een grote vraag (zoals weekends of feestdagen), moet hij langer van tevoren reserveren. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat op de website van HOTEL TREATS voor sommige ervaringen beschikbaarheidsdata worden vermeld. Deze data zijn echter slechts indicatief en kunnen worden gewijzigd door de dienstverlener.

Alle Vouchers of ervaringen kunnen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving van de Website worden gehaald, zonder dat dit besluit gevolgen heeft voor Gebruikers die de betreffende Vouchers hebben gekocht voordat deze werden ingetrokken.

In het geval dat een Gebruiker of Begunstigde de Voucher wil gebruiken voor een ervaring die is verwijderd van de Website en de Service Provider accepteert geen boekingen of de ervaring is niet langer beschikbaar, zal een oplossing worden aangeboden, zoals een tegoed voor de waarde van de Voucher (te geven aan de Begunstigde van de Voucher), of een alternatieve ervaring van dezelfde waarde (indien beschikbaar).

In een dergelijk geval zal het aangeboden krediet dezelfde vervaldatum hebben als de oorspronkelijke Obligatie.

9. Prijzen en betalingsvormen van de Notes

De prijzen van de Vouchers die op de website van HOTEL TREATS worden vermeld, zijn de prijzen die te allen tijde op de website worden weergegeven en zijn inclusief btw.

Gebruikers kunnen de bijbehorende betalingen verrichten door gebruik te maken van de op de Website beschikbare betaalmethoden, die kunnen worden geraadpleegd op het moment dat het aankoopproces wordt uitgevoerd. Als u twijfelt over de beschikbare betalingsmethoden, aarzel dan niet om contact op te nemen met HOTEL TREATS per e-mail op info@hoteltreats.com of per telefoon op +34 871 51 00 40 (van 9:00 tot 19:00 CEST).

Al deze methoden zijn onderworpen aan controles en autorisaties door de entiteiten die de betaalmiddelen uitgeven (kaartuitgevers en/of uitgevers van betaalrekeningen) buiten HOTEL TREATS, maar als deze entiteiten de betaling niet autoriseren, kan de geïnitieerde aankoopprocedure niet worden voortgezet en wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de aankoop en verkoop van de gevraagde voucher geacht niet te hebben plaatsgevonden.

Door te klikken op "Betaling autoriseren" bevestigt de gebruiker ondubbelzinnig dat de creditcard zijn/haar eigendom is en dat HOTEL TREATS in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden voor frauduleus of illegaal gebruik van creditcards door derden.

Bovendien kan HOTEL TREATS op geen enkel moment tijdens het aankoopproces de informatie met betrekking tot de creditcard van de gebruiker kennen of opslaan. Deze informatie wordt via een beveiligde verbinding met encryptieprotocol rechtstreeks verzonden naar de website van de entiteit die de elektronische betaling beheert.

Betalingen worden verwerkt door de betalingsgateway MangoPay (Mangopay S.A.) of door de betalingsgateway van de Dienstverlener.

Alvorens verder te gaan met de betaling, moet de Gebruiker de Algemene Voorwaarden van Mangopay lezen en accepteren: https://mangopay.com/terms/payment-services_NL_2023.pdf.

Daarnaast moet de Gebruiker de Veelgestelde vragen over de bescherming van geld doornemen. Als de betalingsgateway van de Dienstverlener wordt gebruikt, moet de Gebruiker de aparte Algemene Voorwaarden daarvan lezen en accepteren.

9.1. Facturen opvragen

HOTEL TREATS werkt als tussenpersoon en kan daarom geen facturen uitreiken voor de diensten die de gebruiker aanbiedt en afneemt. Indien een factuur nodig is, dient de Gebruiker zijn/haar verzoek te richten aan de Dienstverlener nadat hij/zij zijn/haar voucher heeft ingewisseld.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten op de inhoud, het ontwerp en de broncode van deze website en in het bijzonder, met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle rechten op de foto's, afbeeldingen, teksten, logo's, ontwerpen, handelsmerken, handelsnamen, gegevens op de website en alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten zijn eigendom van HOTEL TREATS of van derden die HOTEL TREATS uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven om deze te gebruiken op haar platform.

Daarom, en krachtens de bepalingen van het Koninklijk Wetgevend Decreet 1/1996, van 12 april, dat de herziene tekst van de Wet op de Intellectuele Eigendom goedkeurt, waarbij de huidige wettelijke bepalingen op dit gebied worden geregulariseerd, verduidelijkt en geharmoniseerd (hierna de "Wet op de Intellectuele Eigendom" genoemd), evenals Wet 17/2001, van 7 december inzake handelsmerken en aanvullende wetgeving op het gebied van intellectuele en industriële eigendom, is het uitdrukkelijk verboden om de inhoud van de Website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, aan te passen, te vertalen, te distribueren, openbaar te maken, met inbegrip van het beschikbaar stellen, in welk formaat en met welk technisch middel dan ook, tenzij HOTEL TREATS hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.

In het bijzonder en krachtens de bepalingen van de nationale, Europese en internationale regelgeving inzake intellectuele eigendom, is het gebruik van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, en in het bijzonder de inhoud gecreëerd door HOTEL TREATS, voor commerciële doeleinden, in welk medium en met welk technisch middel dan ook, zonder toestemming van HOTEL TREATS, uitdrukkelijk verboden.

De gebruiker verplicht zich om de intellectuele en industriële eigendomsrechten van HOTEL TREATS te respecteren. De gebruiker onthoudt zich van het verwijderen, wijzigen, omzeilen of manipuleren van beveiligingen of beveiligingssystemen die op de HOTEL TREATS website zijn geïnstalleerd.

HOTEL TREATS verleent geen enkele licentie of gebruiksmachtiging voor haar intellectuele en industriële eigendomsrechten of voor enig ander eigendom of recht met betrekking tot de website en onder geen enkele omstandigheid mag worden aangenomen dat de toegang en het browsen door de gebruiker een verklaring van afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten door HOTEL TREATS inhoudt.

Elk gebruik van dergelijke inhoud zonder voorafgaande toestemming van HOTEL TREATS wordt beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten en leidt tot de wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheden.

11.- Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

HOTEL TREATS biedt geen enkele garantie en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de website. HOTEL TREATS kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de relatie tussen de gebruiker en de dienstverlener in zijn hoedanigheid van tussenpersoon.

HOTEL TREATS is onder andere, bij wijze van voorbeeld en zonder beperking, niet aansprakelijk voor de volgende omstandigheden:

i.         Het gebrek aan beschikbaarheid en het effectief functioneren van de website en/of de diensten of inhoud ervan, met uitsluiting, voor zover maximaal is toegestaan door de huidige wetgeving, van elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die te wijten is aan het gebrek aan beschikbaarheid of continuïteit van het functioneren van de website om redenen die niet kunnen worden toegeschreven aan HOTEL TREATS.

ii.         Het gebrek aan bruikbaarheid van de Website of de inhoud ervan voor welke dienst dan ook.

iii.         De inhoud van andere internetpagina's waarnaar kan worden verwezen of links die op de Website zijn geplaatst.

iv.         Incidenten veroorzaakt door een gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de Gebruiker.

v.         Gevallen van overmacht, het blokkeren van telecommunicatie of het internetnetwerk, handelingen of nalatigheden van derden, telecommunicatie-exploitanten of service-, leverings- of transportbedrijven of andere oorzaken of omstandigheden waarop HOTEL TREATS geen invloed heeft en die het normale gebruik van de Website verhinderen.

vi.         Van elke contractuele verplichting die ontstaat tussen de Gebruiker/Begunstigde en de Dienstverlener, en heeft geen verplichting om te bemiddelen tussen de partijen bij een dergelijk contract.

vii.         Wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening door de Dienstverlener, ondanks het feit dat HOTEL TREATS contracten heeft lopen met de verschillende Dienstverleners en ernaar streeft dat deze voldoen aan veeleisende kwaliteitsnormen, kan HOTEL TREATS het eindresultaat of de bevredigende ervaring van de Gebruiker niet garanderen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de geleverde diensten ligt direct bij de Dienstverlener.

viii.         De annulering of wijziging van een Voucher om onvoorziene redenen of redenen buiten de redelijke controle van HOTEL TREATS, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redenen die verband houden met het weer, insolventie, enz.

ix.         Verlies, schade, overlijden of persoonlijk letsel van de gebruiker/ontvanger tijdens het gebruik van de tegoedbon die via de HOTEL TREATS website wordt aangeboden.

Kortom, de gebruiker weet en accepteert dat HOTEL TREATS een entiteit met beperkte aansprakelijkheid is en dat elke ontevredenheid of claim met betrekking tot de service of ervaring moet worden overgedragen aan de dienstverlener.

12.- Vrijwaring

De Gebruiker/Begunstigde stemt ermee in HOTEL TREATS, evenals haar werknemers en directeuren, te vrijwaren van en tegen elke claim, aansprakelijkheid, schade, verliezen en onkosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische kosten en elk ander bedrag dat HOTEL TREATS aan een derde partij betaalt voor het oplossen van een claim of geschil, die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de Website of een schending door de Gebruiker/Begunstigde van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden.

HOTEL TREATS is evenmin aansprakelijk voor extra kosten als gevolg van vertragingen in de reis, gevallen van overmacht of gebeurtenissen waarover HOTEL TREATS geen controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot: overmacht, onvermijdbare, buitengewone, ongebruikelijke en onvoorzienbare omstandigheden zoals oorlog of oorlogsdreiging, rellen, burgerlijke onlusten, terroristische activiteiten, arbeidsconflicten, natuurrampen of nucleaire rampen, significante risico's voor de menselijke gezondheid zoals het uitbreken van pandemieën, branden of ongunstige weersomstandigheden.

13.- Bescherming van persoonlijke gegevens

HOTEL TREATS garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door de Gebruikers worden verstrekt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: "RGPD") en de organieke wet 3/2018, van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (hierna: "LOPDGDD").

In dit verband worden Gebruikers geïnformeerd dat zij op het gebied van privacy en bescherming van hun persoonsgegevens de volgende rechten kunnen uitoefenen:

i.         Toegang tot hun persoonsgegevens;

ii.         De rectificatie van eventuele onjuiste gegevens aanvragen;

iii. verzoeken om verwijdering van hun gegevens; iv. verzoeken om beperking van het gebruik van hun persoonsgegevens;

iv. verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens;

v. verzoeken om de verwerking van hun gegevens te beperken;

vi. bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens;

vii. hun recht uit te oefenen om te worden vergeten; en

viii. de overdraagbaarheid van hun gegevens aan te vragen. Gebruikers hebben ook het recht om niet te worden onderworpen aan besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde gegevensverwerking.

De Gebruiker kan al deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@hoteltreats.com met vermelding van de reden van zijn verzoek.

Niettegenstaande het bovenstaande kan de gebruiker, om alle details te weten te komen over de verwerking van persoonsgegevens door HOTEL TREATS, het privacybeleid vinden op de volgende link: https://www.hoteltreats.com/s/es/politica-de-privacidad/

14.- Herroepingsrecht

Gebruikers met de status "consument", d.w.z. gebruikers die vouchers van HOTEL TREATS hebben gekocht voor doeleinden die geen verband houden met hun commerciële activiteiten, bedrijf, handel of beroep, hebben veertien (14) kalenderdagen de tijd om gebruik te maken van hun herroepingsrecht, vanaf de effectieve datum van aankoop van de voucher, zonder boete en zonder opgave van redenen in overeenstemming met Koninklijk Wetsbesluit 1/2007, van 16 november, dat de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten goedkeurt, op voorwaarde dat de aankoop niet is gedaan met een "onmiddellijke reserve" of dat de voucher niet is ingewisseld.

In dit verband is de Gebruiker zich ervan bewust en aanvaardt hij uitdrukkelijk dat hij zijn herroepingsrecht niet meer kan uitoefenen na het verstrijken van de veertien (14) kalenderdagen die hiervoor wettelijk zijn vastgesteld.

Niettegenstaande het bovenstaande en in het geval dat het herroepingsrecht van de gebruiker correct wordt uitgeoefend, zal HOTEL TREATS het betaalde bedrag voor de aankoop terugbetalen binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek tot herroeping van de gebruiker, en via hetzelfde betaalmiddel dat voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt.

MECHANISME VOOR DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Om het herroepingsrecht formeel uit te oefenen, dient de gebruiker zijn recht schriftelijk uit te oefenen door een e-mail met de hieronder beschreven informatie, die dient als ondubbelzinnige herroeping/verklaring, te sturen naar het volgende e-mailadres: info@hoteltreats.com, met de volgende tekst in de onderwerpregel "Teruggave van de gekochte dienst". Na ontvangst van dit bericht zal HOTEL TREATS het specifieke geval onderzoeken en, indien van toepassing, zal het betreffende bedrag zo snel mogelijk worden terugbetaald, in ieder geval binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van het bericht.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker de volgende informatie in de desbetreffende e-mail vermelden:

Onderwerp: Teruggave van de gekochte dienst

Naam en achternaam: ____________

E-mailadres contactpersoon: _____________

Gekocht vouchernummer: ____________

Datum van aankoop: ______________

Hierbij verzoek ik om terugbetaling van het bedrag dat is betaald voor de hierboven beschreven dienst, met het verzoek om de terugbetaling uit te voeren binnen de periode van veertien (14) dagen die hiervoor wettelijk is vastgesteld en te betalen op mijn bankrekening met rekeningnummer: ______________.

Plaats en datum van de vordering: ____________________.

15.- Hyperlinks

De Website kan hyperlinks bevatten waarmee gebruikers toegang krijgen tot websites van derden. HOTEL TREATS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, informatie of diensten die op dergelijke sites kunnen verschijnen, die uitsluitend ter informatie worden aangeboden door HOTEL TREATS en die in geen geval een relatie, aanvaarding of goedkeuring inhouden tussen HOTEL TREATS en de personen of entiteiten die eigenaar zijn van dergelijke inhoud of de eigenaars van de sites waar ze zich bevinden.

16.- Beoordelingen van gebruikers

Gebruikers kunnen op de HOTEL TREATS website beoordelingen schrijven over hun winkelervaring en/of de diensten die door de dienstverlener worden aangeboden. De gebruiker verplicht zich om eerlijke, redelijke en authentieke beoordelingen te geven.

De gebruiker geeft toestemming voor publicatie van zijn beoordelingen, inclusief de naam die in de beoordeling wordt genoemd, op de HOTEL TREATS website en op websites van derden voor informatieve en/of commerciële doeleinden.

17.- Wijzigingen

De informatie op de website is actueel op de datum waarop deze voor het laatst is bijgewerkt. HOTEL TREATS behoudt zich het recht voor om de informatie op dit platform bij te werken, te wijzigen of te verwijderen, evenals deze algemene voorwaarden, het privacybeleid of andere informatie.

De wijzigingen van de algemene voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie op dit Platform.

18.- Vrijwaringsclausule

Alle clausules of voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden moeten onafhankelijk en autonoom worden geïnterpreteerd, zonder afbreuk te doen aan de rest van de bepalingen in het geval dat een van hen nietig is verklaard door een rechterlijke uitspraak of definitieve arbitragebeslissing. De aangetaste clausule(s) zal (zullen) worden vervangen door een andere of andere clausule(s) die de door de gebruiksvoorwaarden nagestreefde effecten behoudt (behouden).

19.- Bevoegdheid en jurisdictie

De partijen komen overeen dat deze Algemene Voorwaarden onderworpen zijn aan de Spaanse wet. Alle geschillen die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken en gerechtshoven van de woonplaats van de gebruiker als consumentgebruiker.

20.- Buitengerechtelijke beslechting van geschillen

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende de online beslechting van consumentengeschillen, informeert de Website dat de Gebruiker die woonachtig is in de Europese Unie, in geval van een geschil zijn toevlucht kan nemen tot het "Online Platform voor geschillenbeslechting", ontwikkeld door de Europese Commissie, om te proberen elk geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen de partijen buitengerechtelijk te beslechten.

Als u toegang wilt tot het "Online Platform voor Geschillenbeslechting" kunt u dat doen via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.